Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ομιλία-Εισήγηση του Δ. Ρίζου στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας


"Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε την Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία που έχει υπογραφεί στην Σόφια στις 9 Ιουνίου του 2010. Είναι κοινή απαίτηση όλων μας η δημιουργία και η διατήρηση ευνομούμενου και ασφαλούς χώρου για τους πολίτες. 

Στόχος της υπό κύρωση συμφωνίας είναι η ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών στις παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή, σε μια απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα κάθε χώρας, ώστε να προληφθούν τυχόν απειλές για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Αυτά αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της συμφωνίας.

Με το άρθρο 3 της συμφωνίας προβλέπεται ότι οι αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, συνεργάζονται για την πρόληψη και διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένες υποθέσεις διασυνοριακού εγκλήματος, τον κοινό σχεδιασμό των δράσεων του προσωπικού στις παραμεθόριες περιοχές, τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, τη συνεργασία στην εκπαίδευση των οργάνων των δύο αρχών.

Οι αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, έπειτα από αίτημα, εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο 960/2006 του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Οι ειδικές μορφές αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών καθορίζονται με τα άρθρα 5 και 6 της υπό κύρωση της συνθήκης. Στα άρθρα αυτά εξειδικεύεται ο τρόπος διεξαγωγής της διασυνοριακής παρακολούθησης και καταδίωξης από τα όργανα μιας χώρας στο έδαφος της άλλης.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ο τρόπος διενέργειας κοινών επιχειρήσεων και περιπολιών των δύο μερών, όταν οι αρχές κάθε χώρας επιχειρούν στην επικράτεια της άλλης.

Τα άρθρα 8 και 9 κάνουν πιο συγκεκριμένα τα μέσα με τα οποία προσδιορίζεται αφενός η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο την πρόληψη απειλών κατά της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και αφετέρου, η συνεργασία σε σχέση με μαζικές συγκεντρώσεις, καταστροφές και σοβαρά ατυχήματα, με στόχο την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, καθώς και την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Στο τέταρτο μέρος της υπό κύρωση συνθήκης περιγράφονται οι γενικές διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία των δύο μερών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 περιγράφονται οι κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά επιτρέπεται να συλλέγονται από τις αρχές μόνο για τους καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς στα πλαίσια των καθηκόντων τους και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των δύο χωρών, αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να επισημανθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται, όταν δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που έγινε η συλλογή τους ή η επεξεργασία τους.

Με το άρθρο 11 προσδιορίζεται το νομικό καθεστώς των οργάνων της μιας χώρας όταν ασκούν τα καθήκοντά τους στο έδαφος της άλλης, καθήκοντα που δεν μπορούν να είναι πέρα από τα προβλεπόμενα στη συμφωνία. Τα υπηρεσιακά όπλα και οι βοηθητικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμη άμυνα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας, στο έδαφος της οποίας ενεργούν τα όργανα.

Στο άρθρο 12 σε σχέση με την ποινική ευθύνη των οργάνων της μιας χώρας που επιχειρούν στο έδαφος της άλλης, ορίζεται ότι έχουν την ίδια μεταχείριση με τα όργανα της χώρας στο έδαφος της οποίας γίνεται η επιχείρηση. 

Τα ζητήματα της αστικής ευθύνης των οργάνων της μιας χώρας που δρουν στο έδαφος της άλλης προσδιορίζονται στο άρθρο 13. Σύμφωνα με αυτό η χώρα στην οποία υπάγονται τα όργανα που επιχειρούν, έχει την ευθύνη για την όποια ζημιά προκαλέσουν κατά τις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας στην οποία δρουν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ορίζεται ότι κάθε χώρα παρέχει στα όργανα των αρχών της άλλης χώρας την ίδια συνδρομή και προστασία που παρέχει και στα δικά της όργανα, ενώ για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικά ζητήματα, τα όργανα υπόκεινται στην εθνική τους νομοθεσία.

Το άρθρο 15 παρέχει τη δυνατότητα σε μια χώρα να αρνηθεί την παροχή συνδρομής στην άλλη ή να θέσει όρους, εάν θεωρήσει ότι επηρεάζεται ή τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια, θεμελιώδη συμφέροντα της ή κυριαρχικά της δικαιώματα.

Σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας το άρθρο 16 ορίζει ότι κοινή ομάδα εργασίας, έπειτα από αίτημα ενός εκ των μερών, ελέγχει την εφαρμογή της συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατή η θέσπιση πρωτοκόλλων ή άλλων εγγράφων για την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και η ανταλλαγή όλων των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της. 

Κάθε χώρα σύμφωνα με το άρθρο 18, αναλαμβάνει τις δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Η δαπάνη για έξοδα αποστολής εκτιμάται στα 50.000 € ανά έτος, ενώ για τον εξοπλισμό 700.000 € εφάπαξ. Οι λοιπές δαπάνες είναι ευνόητο ότι εξαρτώνται από τα πραγματικά γεγονότα. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών της συμφωνίας που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι μέλη. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών συνάπτεται για αόριστο διάστημα και τίθενται σε ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ειδοποίησης με την οποία τα μέλη ενημερώνονται για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται.

Η εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 για την διασυνοριακή παρακολούθηση και καταδίωξη θα καταστεί δυνατή μετά την ημερομηνία που θα ορίζει το συμβούλιο της Ε.Ε. σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπό κύρωση συνθήκη ενισχύει την διακρατική συνεργασία των δύο χωρών -Ελλάδος και Βουλγαρίας- σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο σας καλούμε να την υπερψηφίσετε. 

Ευχαριστώ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου