Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Οι τρεις τελικές λύσεις για τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων (αιτήσεις)Τρία διαδοχικά στάδια περιλαμβάνει η ρύθμιση στην οποία κατέληξαν κυβέρνηση και Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το ασφυκτικό πρόβλημα 135.000 δανείων δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για τις επιλογές της επιμήκυνσης, της μείωσης του επιτοκίου και του διαχωρισμού του δανείου σε δύο τμήματα – ένα να εξοφλείται κανονικά και δεύτερο να εξυπηρετείται εντός συμφωνημένου χρόνου. Τα τρία αυτά στάδια θα ακολουθούνται κατά σειρά μέχρι να επιτευχθεί το ποσό της δόσης που μπορεί να αποπληρώνει κάθε δανειολήπτης, σύμφωνα με τη νέα πολιτική την οποία παρουσιάζει η «Εφημερίδα των Συντακτών» κατά αποκλειστικότητα.

Το δόγμα των ρυθμίσεων είναι: «να πληρώσει ο δανειολήπτης αυτό που μπορεί και ταυτόχρονα να μειώσει το δάνειό του». Δεν εφαρμόζονται κάποιου είδους «οριζόντιες ρυθμίσεις», αλλά προσαρμόζονται στις πραγματικές δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη. Τα κεφάλαια παραμένουν απαιτητά, ενώ στόχο αποτελεί το οφειλόμενο ποσό να οδηγείται στο «κλείσιμο», με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ταμείου, με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων εκτιμάται ότι για το 48% των δανείων (περίπου 65.000) θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου (βλ. παράδειγμα παρακάτω). Δάνεια που θα καταλήγουν στο δεύτερο ή και το τρίτο στάδιο της ρύθμισης θα επαναξιολογούνται κάθε τρία χρόνια.

Για το 52% των δανείων, που δεν θα εφαρμοστούν λύσεις οι οποίες οδηγούν άμεσα σε μείωση της δόσης, υπάρχει η πρόβλεψη επιβράβευσης των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών με μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου της τάξης του 1%. Μοιάζει όμως να αποτελεί μια ήσσονος σημασίας πρόβλεψη που μάλλον αφορά έναν μικρό αριθμό δανειοληπτών, στην συντριπτική τους πλειονότητα συνταξιούχους. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύναψη του δανείου ο υπάλληλος εκχωρεί το δικαίωμα να αποπληρώνεται η δόση απευθείας από το μισθό του.

Πώς υπολογίζεται η δόση

Η δόση θα προσδιορίζεται με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του δανειολήπτη (ΚΕΟΕ). Ως ΚΕΟΕ, θεωρείται το ποσό που απομένει στην οικογένεια του δανειολήπτη μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων, της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, ποσού 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος και του ποσού ενιαίου φόρους ιδιοκτησίας υπόχρεου/συζύγου μέχρι 1000 ευρώ (συνολικά για όλη την οικογένεια).

Ειδικότερα, τα τρία στάδια των λύσεων έχουν ως εξής: 

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων µε το ισχύον επιτόκιο.
•    Ενυπόθηκα Στεγαστικά: έως είκοσι (20) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων
•    Μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων: έως δεκαπέντε (15) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των  δανείων

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο δανειολήπτης στη λήξη της ρύθμισης αυτής να είναι, μέχρι 85 ετών για τα ενυπόθηκα δάνεια, και για τα μη ενυπόθηκα, μέχρι 75 ετών. Αλλιώς, θα ζητείται εγγυητής α΄ βαθμού που να πληροί το εν λόγω κριτήριο ηλικίας. Στις περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί εγγυητής, θα πρέπει να συνταχθεί ανάλογη τροποποιητική – πρόσθετη πράξη σύμβασης. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η συναίνεση του εκ τρίτου συμβαλλόμενου της αρχικής δανειακής σύμβασης.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Μείωση επιτοκίου
Η μείωση επιτοκίου παρέχεται ως δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που, μετά το στάδιο της επιμήκυνσης, εξακολουθεί η συνολική μηνιαία δόση του δανείου (ή των δανείων) να είναι υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση το ΚΕΟΕ. Η μείωση του επιτοκίου δεν θα μπορεί να είναι πάνω από το 50% του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθμισης, επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Διαχωρισμός δανείου (ή δανείων)
Σε περίπτωση που ούτε τα παραπάνω στάδια ρύθμισης (επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου) οδηγούν στην προκύπτουσα με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε μηνιαία δόση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων και επενδύσεων (ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές)  δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ πλέον 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, το δάνειο θα επιμερίζεται σε δύο τμήματα:
•    Στο τμήμα του δανείου που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετείται κανονικά έως τη λήξη του δανείου (με την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου). Το τμήμα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.
•    Στο άλλο μέρος του δανείου το οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο εντός συμφωνημένης χρονικής περιόδου που δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τροποποιητικής – πρόσθετης πράξης σύμβασης, υπό προϋποθέσεις (με την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή τον διακανονισμό εξυπηρέτησής του στη λήξη της περιόδου των δέκα ετών).

Παράδειγμα

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%
• Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €.
• Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €.

Επαναξιολόγηση δανείου

Η μείωση του επιτοκίου (2ο στάδιο) και ο διαχωρισμός των δανείων (3ο στάδιο) θα επαναξιολογούνται ανά τρία έτη, οπότε θα αποφασίζεται η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδήματα των οφειλετών. Ομοίως, η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και η διαδικασία ρευστοποίησης θα επαναξιολογούνται ανά τριετία.

Εφόσον υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτή θα κεφαλαιοποιείται και θα ρυθμίζεται συνολικά.

Δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν θα οριστεί πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος για την ένταξη των δανειοληπτών στις ρυθμίσεις. Πηγές με γνώση του θέματος, θέλουν το μέσο οικογενειακό εισόδημα των υπαλλήλων που θα ευνοηθούν από τις ρυθμίσεις κοντά στις 12.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με την υπογραφή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (το έντυπο επισυνάπτεται στο τέλος της ανάρτησης), ο δανειολήπτης παρέχει «ρητά και ανεπιφύλακτα» τη συγκατάθεσή του στο Ταμείο να έχει πρόσβαση σε φορολογικά, οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και άλλου είδους πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, καθώς και την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από τις υπηρεσίες του Ταμείου (βλ. πρώτη σελίδα υπεύθυνης δήλωσης).

Προσωρινές λύσεις

Σύμφωνα το πλαίσιο που παρουσιάζει αποκλειστικά η «Εφημερίδα των Συντακτών», η νέα πολιτική ρυθμίσεων περιλαμβάνει και βραχυπρόθεσμες λύσεις, διάρκειας μικρότερης των 2 ετών, για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσκολιών, στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί οριστικά.

Περιπτώσεις προσωρινών δυσκολιών θεωρούνται η διαθεσιμότητα (όταν αυτή δεν οφείλεται στον δανειολήπτη), η άδεια άνευ αποδοχών, το καθεστώς προς συνταξιοδότηση του ιδίου του οφειλέτη ή των κληρονόμων του, τα προβλήματα υγείας του ιδίου του οφειλέτη ή των προστατευόμενων μελών του και οι σπουδές τέκνων (εφόσον απαιτείται διαμονή σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό). Ειδικότερα, για αυτές τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες λύσεις είναι:
•    η αναστολή πληρωμής και,
•    η μερική καταβολή δόσεων με ανάλογη επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου.

Η τελική μορφή της ρύθμισης εξειδικεύει την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ το περασμένο καλοκαίρι και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τους, από σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στην κεντρική υπηρεσία του Ταμείου και από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στα υπόλοιπα καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Η υποβολή της ειδικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται με δύο τρόπους:
•    Με φυσική παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτουμένου προσώπου στα καταστήματα του Ταμείου
•    Ταχυδρομικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά (δανειολήπτη και εγγυητή, όπου απαιτείται) που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών ή σύνταξης
3.    Ε1 (φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους )
4.    Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
5.    Ε9 βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να εμφανίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίων ετών (σε περίπτωση εγγυητή

Χρήσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις

•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και έχω ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση του δανείου μου, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για να υπαχθώ στις νέες ρυθμίσεις;

Σαφώς και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εφόσον αυτή αξιολογηθεί και εγκριθεί, θα  επαναπροσαρμοστούν η δόση και τα χαρακτηριστικά του δανείου σας.

•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και έχω υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε μία από τις προηγούμενες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων, η οποία, ωστόσο, ακόμα δεν έχει εξεταστεί. Τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις αυτές; 

Θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις δανείων, συνοδεία των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σημειώνοντας επί αυτής ότι είχατε ήδη υποβάλλει προγενέστερη αίτηση ρύθμισης προκειμένου να δοθεί στην εξέταση της νέας αίτησης χρονική προτεραιότητα.

•     Ο σύζυγος μου κι εγώ είμαστε – ο καθένας ξεχωριστά – δανειολήπτες από το Τ.Π.&Δ. Μπορούμε να υποβάλλουμε αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις δανείων; 

Σαφώς και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση υπαγωγής σε κάποια από τις νέες ρυθμίσεις, συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και φρόντιζα πάντα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζα, να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου απέναντι σας. Εγώ δεν πρέπει, με κάποιον τρόπο, να ανταμειφθώ;

Με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, το Τ.Π.&Δ στηρίζει και επιβραβεύει και τους δανειολήπτες που, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, κατέβαλλαν στο ακέραιο τη δόση του δανείου τους, προσφέροντάς τους μία μοναδική ελάφρυνση: μεσοσταθμική μείωση 1% του επιτοκίου επί του αλήκτου κεφαλαίου μόνο των ενυπόθηκων δανείων τους, η οποία θα εφαρμοστεί μόλις εγκριθεί ο κανονισμός εφαρμογής της ανωτέρω επιβράβευσης από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ.
Επισημαίνεται ότι ως συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης του οποίου η μηνιαία δόση του/των δανείου/ων εξυπηρετείται κανονικά και το/τα δάνειό/ά του δεν εμφανίζει/ζουν χρεωστικό υπόλοιπο στο προηγούμενο εξάμηνο (αρχής γενομένης από 30-06-2016), ακόμα και αν έχει προηγηθεί ρύθμιση επιμήκυνσης ή/και ρύθμιση ληξιπρόθεσμου χρέους του δανείου.

•    Ποιο θα είναι στην πράξη το όφελος που θα προκύψει για τους δανειολήπτες από τη νέα πολιτική ρυθμίσεων; 

Το οικονομικό όφελος για τους δανειολήπτες του Τ.Π.&Δανείων θα είναι σημαντικό, αφού όσοι ενταχθούν (κατ΄εκτίμηση το 73% των δανειοληπτών) θα έχουν μείωση του ποσού των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του/των δανείου/ων τους . Ειδικότερα:
•Το 25% των δανειοληπτών θα έχει την επιθυμητή μείωση δόσεων μέσω της επιμήκυνσης των δανείων.
•Το 48% των δανειοληπτών, πέραν τη επιμήκυνσης, θα έχει και μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου κατά 2,1% ενώ στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου, το οποίο θα τακτοποιείται μεταγενέστερα, εντός της συμφωνημένης χρονικής περιόδου.
Οι οριζόντιες πολιτικές χωρίς κριτήρια, σε αυτή την περίπτωση, παρότι είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν και να κατανοηθούν, είναι εκτός της φιλοσοφίας μας, γιατί είναι άδικες, αφού δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

•    Τι προβλέπεται για τους δανειολήπτες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων;  

Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις, θα εφαρμόζεται η μέχρι την 22η-11-2016 (ημερομηνία έγκρισης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων από το Δ.Σ. του Ταμείου) πολιτική της επιμήκυνσης έως τα μέγιστα επιτρεπτά όρια καθώς και η αρ. 2/19843/0094/7-3-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 677/Β/7-3-2012), σε συνδυασμό με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δανείων στην με αρ. 3440/22-03-2012 συνεδρίασή του να παρακρατούνται (μετά από Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης των δανειοληπτών) τα 3/10 των μηνιαίων αποδοχών τους, με την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάμηνο (έως 30/06 ή 31/12).
Επισημαίνεται ωστόσο ότι και για αυτούς τους δανειολήπτες προβλέπεται η επιβράβευση της μείωσης 1% του επιτοκίου επί του άληκτου κεφαλαίου εφόσον εντάσσονται στον ως άνω (υπο ερωτ. 9)ορισμό του συνεπούς δανειολήπτη.

•    Τι προβλέπεται για τα τιτλοποιημένα δάνεια; 

Α) Αιτήσεις ρύθμισης δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί θα εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ., στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται σε αυτό από τους όρους της σχετικής σύμβασης τιτλοποίησης
Β) Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών ως άνω (υπό ερωτ.9) θα γίνεται μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Δείτε το έντυπο της αίτησης ΕΔΩΔιαβάστε Περισσότερα »

Μονιμοποιούνται χιλιάδες συμβασιούχοι στους δήμουςΗ κατάθεση του άρθρου 20 του νομοσχεδίου του ΟΤΑ που, όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, πρόκειται να αποσυρθεί με την μορφή που κατατέθηκε, θα αποτελέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη. Πρόκειται για τη ρύθμιση η οποία ανοίγει το δρόμο για μονιμοποίηση, δηλαδή μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, για χιλιάδες συμβασιούχους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά χωρίς την αίρεση νεότερων δικαστικών αποφάσεων. Πέραν της πολιτικής βούλησης προς αυτή την κατεύθυνση του νέου υπουργού Εσωτερικών, η επίσπευση της συγκεκριμένης ρύθμισης αναμένεται και λόγω του ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληρφορίες της aftodioikisi.gr, εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδικαστούν εκατοντάδες υποθέσεις συμβασιούχων του δήμου Αθηναίων.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, αντίστοιχη ρύθμιση για τους συμβασιούχους του υπουργείου Πολιτισμού κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε δεκτή από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου για τους συμβασιούχους

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 20 με το τίτλο «Ένδικα μέσα Ο.Τ.Α», του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις διατάσσεται η παραμονή ή επάνοδος εργαζομένων στην Εργασία.

Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, να παραιτηθούν από ένδικα μέσα – παρά τα όσα προβλέπει ο “Καλλικράτης” – που χρησιμοποιούσαν κατά προσφυγών συμβασιούχων οι οποίοι δικαιώθηκαν στα δικαστήρια είτε με προσωρινές διαταγές η ασφαλιστικά μέτρα είτε με πρωτόδικες αποφάσεις αποκτώντας το δικαίωμα να παραμείνουν η να επανέλθουν προσωρινά στην υπηρεσία τους.

Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες συμβασιούχους οι οποίοι προσφεύγοντας στα δικαστήρια πετύχαιναν την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με το επιχείρημα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ωστόσο, οι Δήμοι υποχρεωμένοι από το νόμο του “Καλλικράτη” προχωρούσαν σε εφέσεις με αποτέλεσμα αρκετοί συμβασιούχοι να έχαναν στον Άρειο Πάγο την αρχική ευνοϊκή απόφαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί στη Βουλή θα επιφέρει πιθανές ευνοϊκές εξελίξεις για τουλάχιστον 3.000 συμβασιούχους σε δήμους οι οποίοι μπορεί να παραμείνουν στη θέση τους ακόμη και με προσωρινές αποφάσεις δικαστηρίων παρότι έληξαν οι συμβάσεις τους. Επιπρόσθετα, περίπου 2.000 συμβασιούχοι, μπορεί να δουν τις συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Δείτε τι προβλέπει το άρθρο 20:

  1. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους, εφόσον οι ως άνω εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου τους και κατά παρέκκλιση των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία πρέπει να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την άμεση συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα.
  2. Αποφάσεις περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, που εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.
  3. Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών περί υποβολής προσφυγών σε διοικητικές αρχές, άσκηση, μη άσκηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του 
  4. άρθρου 225 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Αλεξανδρούπολη: Tσίπρας «Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει και θα γίνει ένας ισχυρός διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος»«Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει και θα γίνει ένας ισχυρός διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος σημαντικός όχι μόνο για τη βόρεια Ελλάδα, αλλά ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών εμπορίου και ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής διότι από εδώ περνάνε οι ενεργειακοί κόμβοι του μέλλοντος,» τόνισε σήμερα από την Αλεξανδρούπολη πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Θράκη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Έχουμε σχέδιο να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό λιμάνι το οποίο θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με όλη την Νοτιανατολική Μεσόγειοκαι ταυτόχρονα τα εμπορεύματα που θα έρχονται εδώ θα μπορούν με ευκολία να μεταφέρονται μέσω των υποδομών που αναπτύσσουμε ,οδικών και σιδηροδρομικών στην Βαλκανική και στην υπόλοιπη Ευρώπη,» ανάφερε στην ομιλία του στα γραφεία του ΟΛΑ και υπογράμμισε πως εξασφαλίστηκε και το τελευταίο ευρώ που ήταν διαθέσιμο από το ΕΣΠΑ για να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως όλες δυνατότητες που έχει το λιμάνι, ώστε να παράξει υψηλή προστιθέμενη αξία προς όφελος του ΟΛΑ, του δημοσίου αλλά και της τοπικής περιφερειακής οικονομίας.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα δυο μεγάλα και σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν το 2015 στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου προϋπολογισμού 20 εκ ευρώ και αφορούν την σιδηροδρομική σύνδεση του νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων, την εκβάθυνση του λιμένα αλλά και την εκσκαφή διαύλου .

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στην διμερή συνάντηση που είχε με τον ομόλογο του στην Σόφια και στην συμφωνία η οποία έγινε ώστε να αναδειχθούν τα δυο λιμάνια αυτό της Αλεξανδρούπολης και του Μπουργκάς αλλά και να προχωρήσει τάχιστα η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Μπουγκάς- Αλεξανδρούπολης.

« Από την δική μας πλευρά αυτό σημαίνει ,»είπε ο κ. Τσίπρας «την άμεση έναρξη υλοποίησης έργων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης -Ορμενίου η οποία περιλαμβάνει την ανακαίνιση της υπάρχουσας υποδομής, την αντιπλημμυρική προστασία της γραμμής και κυρίως την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση επί του συνολικού μήκους της γραμμής.»

Ανέφερε πως έχουν δρομολογηθεί έργα που αφορούν την ανάπτυξη των οδικών δικτύων στους κάθετους οδικούς άξονες της Εγνατίας και στους ανισόπεδους κόμβους κατά μήκος της Εγνατίας τόσο στον Έβρο όσο και την Ροδόπη και τόνισε πως στην Αλεξανδρούπολη ο κόμβος έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εκτός από κόμβος μεταφορών είναι και κόμβος σημαντικός ενέργειας

«Η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη αποκτούν κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων. Ενεργειακά έργα που υπερβαίνουν τα σύνορα μας και αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης,» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας

Τέλος αναφερόμενος στους αγωγούς TAP όπου προχωρούν τα έργα, στον AGB και LNG που προγαρμματίζονται ,ο κ.Τσίπρας ανέφερε πως πρόκειται για έργα τα οποία θα έχουν θετική επίπτωση την τοπική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, έργα που όπως είπε- θα τονώσουν την απασχόληση και θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική της Θράκης και όλης της Β΄. Ελλάδας.
O Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης του λιμένα και έργα του tap που είναι σε εξέλιξη.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του κ. Τσίπρα είναι η Φιλύρα Ροδόπης και η Ξάνθη και τελευταίος η Κομοτηνή όπου στις 7.30μμ στο ξενοδοχείο Arcadia θα εκφωνήσει πολιτική ομιλία.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν οι υπουργοί :Γαβρόγλου Κώστας Παιδείας ,Κουρουμπλής Παναγιώτης Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,Τόσκας Nίκος Δημόσιας Τάξης, Χαρίσης Αλέξης υφ οικονομικών, Πιτσιόρλας Στέργιος υφ ιδιωτικών επενδύσεων ,Μ. Κόλλια- Τσαρουχά υφ. Μακεδονίας -Θράκης και ο γεν γρ ΣΥΡΙΖΑ Ρήγας Παναγιώτης.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ψηφίστηκε το ν/σ για την "κινητικότητα" στο Δημόσιο - Πώς ψήφισαν τα ΚόμματαΨηφίστηκε επί της αρχής, επί των άρθρων, των τροπολογιών και στο σύνολό του, σήμερα, κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την "κινητικότητα" στη Δημοσία Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. "Υπέρ" επί της αρχής τάχθηκαν μόνο τα κόμματα της συγκυβέρνησης και σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε.
Στην τοποθέτησή της, η αρμόδια Υπουργός, Όλγα Γεροβασίλη, παρατήρησε ότι, κατά την τετραήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή και την Ολομέλεια δεν άκουσε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη Ν.Δ. να κάνουν την αυτοκριτική τους «για το ρουσφετολογικό, κομματοκρατούμενο, γραφειοκρατικό και αντιπαραγωγικό Δημόσιο που παραλάβαμε ως κυβέρνηση», ενώ συμπλήρωσε πως, «τα παραπάνω δεν ήταν νομοτελειακά προδιαγεγραμμένα, αλλά καθορίστηκαν από συγκεκριμένες πολιτικές».

Aπαντώντας στις προβλέψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί λόγω, κυρίως, αδυναμίας έκδοσης χρονοδιαγραμμάτων από τους φορείς, η κα. Γεροβασίλη τόνισε ότι, «η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τη δημόσια διοίκηση και τους εργαζομένους της».

Ο Υπουργός Επικρατείας και τέως αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι έχει τεθεί στις καλένδες το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, ανέφερε ότι 2.100 δημόσιοι υπάλληλοι με υψηλά προσόντα έχουν υποβάλει, ήδη, αίτηση στο Μητρώο, οι οποίοι θα επιλεγούν για τη στελέχωση των επιτελικών θέσεων.

Επίσης, σημείωσε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως και οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, «θα βάλουν τάξη στο άναρχο τοπίο του δημοσίου τομέα».


Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Τέσσερις υπουργοί θα συνοδεύουν τον Α. Τσίπρα στη ΘράκηΑπό τον αναπληρωτή και τον υφυπουργό Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση και Στέργιο Πιτσιόρλα, τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, θα συνοδεύεται ο πρωθυπουργός κατά την αυριανή περιοδεία του στη Θράκη. 

Από σήμερα στην περιοχή βρίσκεται και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Ρήγας, προκειμένου να προετοιμάσει την αυριανή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, που θα ξεκινήσει την περιοδεία του στις 8 το πρωί από την Αλεξανδρούπολη, με πρώτη στάση το Λιμάνι της πόλης και αμέσως μετά τα έργα του TAP. 

Η περιοδεία περιλαμβάνει σταθμούς στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, όπου στις 6 αύριο το απόγευμα θα εγκαινιάσει την Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2016 και στις 7:30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Arcadia.


Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Χρέος, επίσκεψη Ομπάμα και συγκρότηση ΕΣΡ συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑΣτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ έγινε επίσης συζήτηση για την αξιολόγηση και τις τελευταίες εξελίξεις στη διαπραγμάτευση

Στη συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα γράφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου από κομματικές πηγές, έγινε συζήτηση για την αξιολόγηση και τις τελευταίες εξελίξεις στη διαπραγμάτευση. Επιπλέον συζήτηση πραγματοποιήθηκε και για το θέμα του χρέους. Αυτό και σε συνάρτηση με την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα, και τον αντίκτυπο που έχει στις ευρύτερες εξελίξεις. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, λόγω των υποχρεώσεών του στις Βρυξέλλες.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε επιπλέον και το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με τις ίδιες κομματικές πηγές να τονίζουν ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για συναίνεση, και με τη ΝΔ και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με στόχο να συγκροτηθεί το ΕΣΡ. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα, και συμπλήρωναν ότι είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι ήδη έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα, κλίμα συναίνεσης, το οποίο αποτυπώθηκε και στην ψηφοφορία της τελευταίας συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, όπου, υπενθυμίζεται, η κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν θετικά.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Ευνοϊκότερα επιτόκια και πάγωμα κεφαλαίου για ορισμένους δανειολήπτεςΣύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, επισημαίνεται ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου το διοικητικό του συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου

Μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% στο 48% των δανείων του ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με δανειολήπτες που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, το Ταμείο ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου για το 1/3 αυτών των δανείων.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του Ταμείου, επισημαίνεται ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου το διοικητικό του συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.

Σκοπός της νέας πολιτικής, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών, με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός απ’ αυτούς, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.

Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.

Το Ταμείο εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3%, και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Το παράδειγμα που δίνεται είναι το ακόλουθο:

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών, και με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%.

· Σήμερα πληρώνει δόση 649 ευρώ το μήνα, και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 ευρώ το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 ευρώ και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 ευρώ.

· Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει τα 273 ευρώ το μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 ευρώ και ετήσιο όφελος 4.512 ευρώ.

Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου, που για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.

Παράδειγμα ν.2

Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της υπολειπόμενης διάρκειάς του, θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 ευρώ ετησίως.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διευκρινίζει επίσης ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια), με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Ταμείο δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.

Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων.

Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής, επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση.


Διαβάστε Περισσότερα »

Αλεξανδρούπολη: Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και ΜπουργκάςΤην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για άμεσες δράσεις αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε εχτές στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ των φορέων των δύο πόλεων.

Οι διοικήσεις των λιμένων, στο πλαίσιο της άμεσης υλοποίησης ενός διαδρόμου συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς, αποφάσισαν να υπογράψουν ένα μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο οι δύο πλευρές:

– Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων φορτίων στα δύο λιμάνια
– Θα προχωρούν από κοινού επεξεργασμένες προτάσεις στις περαιτέρω επαφές και εξωστρεφείς ενέργειες των λιμένων
– Θα εντοπίζουν τις αναγκαίες υλοποιήσεις νέων υποδομών και εξοπλισμών για την βελτίωση της ελκυστικότητας του μεταφορικού διαδρόμου Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς
– Θα συνεργάζονται στην ένταξη προγραμμάτων που αφορούν τον τουρισμό κρουαζιέρας και γενικά τον θαλάσσιο τουρισμό
– Θα εντοπίζουν τομείς και θα υποβάλλουν κοινές προτάσεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. Black Sea κ.α.) με στοχευμένες δράσεις.

Επίσης οι φορείς των δυο πόλεων συμφώνησαν ,ύστερα από πρόταση του επίκουρου καθηγητή ΔΠΘ στο τμήμα Οικονομικών κ Δ. Δημητρίου ,στην δημιουργία ενός ινστιτούτου που θα αφορά την ανάπτυξη ενός ευέλικτου εργαλείου έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να προωθηθούν οι κατάλληλες επιχειρηματικές υποστηρικτικές μελέτες και ενέργειες καθώς και καινοτόμες πρωτοβουλίες ,ώστε να αναπτυχθεί επιχειρηματικότητα στην ζώνη μεταξύ Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολης.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ν.Παππάς για ΕΣΡ: Η ΝΔ οφείλει να ανταποκριθεί στο συνταγματικό της καθήκον
"Η Βουλή μετέφερε στο ΕΣΡ όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν" δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

«Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και τη διαφαινόμενη απόφαση του ΣτΕ η Βουλή μετέφερε στο ΕΣΡ όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

» Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Η ΝΔ οφείλει να ανταποκριθεί στο συνταγματικό της καθήκον όπως έχουν κάνει ήδη κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.


Διαβάστε Περισσότερα »

Συνέδριο από το Ίδρυμα της Βουλής: «Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος. Ιδέες, αξίες, ιστορία, πολιτικές»
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με αφορμή την έκθεση του 2016 «Δρόμοι Επιβίωσης», διοργανώνει διήμερο συνέδριο στις 9/11 και 10/11 με θέμα «Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος. Ιδέες, αξίες, ιστορία, πολιτικές».

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Γερουσίας, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων και οι εργασίες του ξεκινούν στις 10.00 το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Στο συνέδριο θα αναλυθούν τα μεγάλα θέματα, που απασχολούν την Ευρώπη και την Ελλάδα σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα στις μέρες μας, από διακεκριμένους ερευνητές και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη των ηθικών και των πολιτικών δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη σημερινή κατάσταση. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από τη Βουλή-Τηλεόραση και τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν από το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Παράλληλα, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου «Ο πιο μακρύς δρόμος», στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής των Ελλήνων (λεωφόρος Αμαλίας 22-24).


Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

7.000 τόνοι η παραγωγή ζάχαρης στο εργοστάσιο ΟρεστιάδαςΕπτά χιλιάδες (7.000) τόνους ζάχαρη παρήγαγε το Εργοστάσιο Ζάχαρης της Ν. Ορεστιάδας κατά τη φετινή καμπάνια, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα τεύτλα που έφτασαν για κατεργασία στη μονάδα ήταν 67.000 τόνοι, που προήλθαν από τα 14.200 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν σε Έβρο και Ροδόπη και από τα 450 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν στη Βουλγαρία. Πολύ πάνω από τον μέσο όρο ήταν οι ζαχαρικοί τίτλοι της φετινής παραγωγής, ωστόσο σημαντικά μειωμένα ήταν τα κιλά που παρήχθησαν ανά στρέμμα. Συγκεκριμένα, η παραγωγή κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στους 5 τόνους/στρέμμα, όταν το 2014 η στρεμματική απόδοση έφτανε τους 7 τόνους. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην ανομβρία που παρατηρήθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες αλλά και στη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. 

Επιπλέον, υπήρξε υστέρηση στη λίπανση και στην άρδευση των καλλιεργειών, κυρίως λόγω του κόστους, το οποίο, λόγω των οικονομικών συνθηκών, οι καλλιεργητές προσπάθησαν να περιορίσουν. «Ήταν μια μέτρια χρονιά», σχολίασε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ν. Ορεστιάδας ο γεωπόνος του εργοστασίου ζάχαρης Ορεστιάδας, Νίκος Φωτιάδης, σημειώνοντας πως «παραμένει ζητούμενο η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παραγωγών, που θα εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια». 

Σε ό, τι αφορά την εξόφληση των καλλιεργητών για την παραγωγή που παρέδωσαν το 2015, την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκαν 500.000 ευρώ και άλλα τόσα αναμένεται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες. Εφόσον γίνει και η πληρωμή αυτή, θα απομείνουν άλλα 1,3 εκ. ευρώ για την εξόφληση, τα οποία επίσης θα πιστωθούν τμηματικά, πιθανότητα σε άλλες δύο δόσεις, στους λογαριασμούς των δικαιούχων.


Διαβάστε Περισσότερα »

«Δεσμευόμαστε για 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών & 15.000 επιπλέον παιδιά στους παιδικούς»Ανεξαρτήτως εξέλιξης στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών η κυβέρνηση θα προχωρήσει τις δεσμεύσεις της για ενίσχυση του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης, την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών και την ένταξη επιπλέον 15.000 παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της χώρας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο νέο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «δεσμεύσεις απαραίτητες για την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ομίλια του στα εγκαίνια της 81ης ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο ο κ. Τσίπρας είχε εξαγγείλει ότι τα χρήματα από το διαγωνισμό για τα τηλεοπτικά κανάλια θα χρησιμοποιηθούν:

-Για την επέκταση του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης, με την παροχή επιπλέον 60.000 σχολικών γευμάτων για τους μαθητές που έχουν ανάγκη, στους πιο φτωχούς δήμους της χώρας. ‘Ετσι το πρόγραμμα θα καλύπτει συνολικά 260.000 μαθητές σε όλη τη χώρα.

-Για την πρόσβαση επιπλέον 15.000 παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

-Για την χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου προγράμματος με τίτλο «Γυρίζουμε Ελλάδα» που στόχο έχει να δώσει κίνητρα επιστροφής σε χιλιάδες νέους επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

-Παράλληλα ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι «μέρος των χρημάτων αυτών θα δοθεί για να αλλάξει η εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων και να στηριχθεί η μεγάλη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» με την πρόσληψη μέσα στους επόμενους μήνες τα Δημόσια Νοσοκομεία 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς.


Διαβάστε Περισσότερα »

Δημιουργείται «υπουργείο καθημερινότητας»: Στόχος η λύση προβλημάτων πολιτών με το δημόσιο
Τη δημιουργία ξεχωριστού υπουργείου «καθημερινότητας του πολίτη» το οποίο «θα αναλάβει τη στήριξη πολιτών στις σχέσεις με δημόσια διοίκηση» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο.  «Δημιουργούμε, για πρώτη φορά, ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για θέματα καθημερινότητας που θα αναλάβει την στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω άρνησης εφαρμογής του νόμου, είτε για λόγους βραχυκυκλώματος των υπηρεσιών» ανέφερε χαρακτηριστικά

Πρόσθεσε, δε, ότι  «για πρώτη φορά ένας υπουργός Επικρατείας (σ.σ. σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, θα είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης) θα αναλάβει την συγκέντρωση τω παραπόνων των πολιτών στην επίλυση των προβλημάτων τους», επισήμανε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι πρέπει αυτή η ομάδα να έχει σχέση με όλα τα υπουργεία.

Γι’ αυτό και ζήτησε από τους υπουργούς «ν’ ανοίξουν τα υπουργεία τους», καθώς, όπως είπε, «μου έγινα παράπονα από πολλούς στο παρελθόν ότι πολλά από τα υπουργεία είχαν κλειστές πόρτες στα αιτήματα των πολιτών Είναι αδιανόητο αυτό για μια κυβέρνηση σαν τη δική μας», κατέληξε.

Aναλυτικά τα σημεία ομιλίας του πρωθυπουργού για την Καθημερινότητα του πολίτη

Οι δύο κεντρικές μάχες δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν από τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία

Η μάχη της πολιτικής ηγεμονίας εξάλλου κρίνεται πάντα στο πεδίο της καθημερινότητας

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη προσπάθεια, αν βλέπουν ταυτόχρονα ότι παλεύουμε και είμαστε και αποτελεσματικοί για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους εδώ και τώρα.

Η καθημερινότητα συγκροτείται από σειρά σχέσεων στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει το κράτος και ο διοικητικός του μηχανισμός: η σχέση με εφορίες, δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, πολεοδομίες, ασφαλιστικά ταμεία.

Πέρα από την προσπάθεια για διαρκείς μεταρρυθμίσεις εξορθολογισμού και απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, οφείλουμε να παρεμβαίνουμε καθημερινά, πάντοτε με θεσμικό τρόπο, για την επίλυση προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν.

Δημιουργούμε, για πρώτη φορά, ειδικό χαρτοφυλάκιο για θέματα καθημερινότητας και στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση.

Αυτό δεν είναι δουλειά ενός υπουργού. Για πετύχει το σχέδιο αυτό απαιτείται διασύνδεση με όλα τα υπουργεία. Τα υπουργεία να ανοίξουν στα αιτήματα των πολιτών. Ιδιαίτερο βάρος στην επαφή με τον πολίτη. Φαινόμενα του παρελθόντος με τις πόρτες των υπουργείων να παραμένουν κλειστές στους πολίτες είναι αδιανόητα.


Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΝΑΦΟΡΑ - Τροποποίηση διατάξεων για ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών

Διαβάστε Περισσότερα »

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Γ.Δραγασάκης: Εως το τέλος του χρόνου θα έχουν δρομολογηθεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέοςΟ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απορρίπτει το ενδεχόμενο οικουμενικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι στη δική του λογική «δεν υφίστανται ηρωικές έξοδοι, αλλά αγώνες μέχρι τέλους»

«Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να λειτουργήσει ως κορμός της νέας κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας, που θα οδηγήσει τη χώρα έξω από το τούνελ της κρίσης και των μνημονίων» τονίζει ο Γιάννης Δραγασάκης σε συνέντευξή του.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην εφημερίδα Realnews, απορρίπτει το ενδεχόμενο οικουμενικής κυβέρνησης εξηγώντας ότι «ειδικά στις σημερινές συνθήκες θα ακύρωνε οριστικά κάθε προσπάθεια ανατροπής του παλιού κατεστημένου. Άλλο ευρεία συμπαράταξη κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, στη βάση ενός κοινά αποδεκτού προγράμματος, και άλλο οικουμενική κυβέρνηση, που σημαίνει συγκάλυψη προβλημάτων και καρτελοποίηση της πολιτικής».

Ερωτηθείς για το αν είναι προτιμότερη μια «ηρωική έξοδος» της κυβέρνησης αν συνεχιστούν οι πιέσεις από τους δανειστές, απαντά ότι στη δική του λογική «δεν υφίστανται «ηρωικές έξοδοι», αλλά αγώνες μέχρι τέλους».

Ο ίδιος, προβλέπει ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν δρομολογηθεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και προσθέτει πως «μόνο αν υπάρξουν δυνάμεις που θα θελήσουν να ανατρέψουν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, θα μπορούσε να υπάρξει άλλη εξέλιξη».

Για το αν η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές το 2017, ο Γ.Δραγασάκης αναφέρει ότι βραχυπρόθεσμα αυτό μπορεί να συμβεί με τη ρύθμιση του χρέους και τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

«Υπάρχει και η θεωρητική δυνατότητα να βγούμε στις αγορές μόνο με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αυτή όμως θα είναι μια έξοδος βραχύβια, που θα εξαρτάται από την προστασία της ΕΚΤ» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας τέλος τη δημοσκοπική υστέρηση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ, υπογραμμίζει ότι «ο κόσμος είχε και εξακολουθεί να έχει προσδοκίες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις δημοσκοπήσεις, όμως, ακόμα και στις πλέον έγκυρες, οι πολίτες εκφράζουν συναισθήματα και στέλνουν μηνύματα, τα οποία η κυβέρνηση καλείται να λαμβάνει υπόψη».


Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης


Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Ιωάννης Δραγασάκης

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Παναγιώτης Σκουρλέτης
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη: Νικόλαος Τόσκας
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υπουργός: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός: Στέργιος Πιτσιόρλας
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Υπουργός: Νικόλαος Παππάς
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Παναγιώτης Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτριος Βίτσας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για την Έρευνα: Κωνσταντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός: Δημήτριος Μπαξεβανάκης
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Ζουράρις
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρωτρια Υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της Ανεργίας: Ουρανία Αντωνοπούλου
Αναπληρωτρια Υπουργός αρμόδια για την Κοινωνική Αλληλεγγύη: Θεανώ Φωτίου
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νικόλαος Κοτζιάς
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις: Γεώργιος Κατρούγκαλος
Υφυπουργός: Ιωάννης Αμανατίδης
Υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό: Τέρενς Σπένσερ Κουίκ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Σταύρος Κοντονής
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτριος Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Χουλιαράκης
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπανάτσιου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός: Όλγα Γεροβασίλη
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Λυδία Κονιόρδου
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γεώργιος Βασιλειάδης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Φάμελος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Νικόλαος Μαυραγάνης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός: Ιωάννης Μουζάλας
Υφυπουργός: Ιωάννης Μπαλάφας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Παναγιώτης Κουρουμπλής
Υφυπουργός: Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Ευάγγελος Αποστόλου
Αναπληρωτής Υπουργός: Ιωάννης Τσιρώνης
Υφυπουργός: Βασίλειος Κόκκαλης
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας: Αλέξανδρος Φλαμπουράρης
Υπουργός Επικρατείας: Χριστόφορος Βερναρδάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Δημήτριος Λιάκος
Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Δημήτριος Τζανακόπουλος

Οι υπουργοί που ανέλαβαν νέα καθήκοντα στη νέα κυβέρνηση

Οι υπουργοί που μετακινήθηκαν και ανέλαβαν νέα καθήκοντα στη νέα κυβέρνηση είναι: Ο Παναγιώτης Σκουρλέτης μετακινήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Νίκος Παππάς από υπουργός Επικρατείας ανέλαβε καθήκοντα υπουργού στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο Σταύρος Κοντονής από υφυπουργός Αθλητισμού μετακινήθηκε ως υπουργός, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Όλγα Γεροβασίλη από υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητική εκπρόσωπος μετακινήθηκε ως υπουργός στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Γιώργος Σταθάκης από υπουργός Οικονομίας μετακινήθηκε ως υπουργός στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής από το υπουργείο Εσωτερικών μετακινήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενώ η Έλενα Κουντουρά από αναπληρώτρια υπουργός, στο νέο υπουργείο Τουρισμού τοποθετήθηκε υπουργός.

Στο υπουργείο Εξωτερικών μετακινήθηκε από το υπουργείο Εργασίας ο Γεώργιος Κατρούγκαλος, ως αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ενώ ως υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό μετακινήθηκε ο Τέρενς Σπένσερ Κουίκ ο οποίος ήταν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Αλέξανδρος Χαρίτσης ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού από υφυπουργός ενώ στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μετακινήθηκε ο Ιωάννης Μπαλάφας ο οποίος ήταν υφυπουργός Εσωτερικών.

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετακινήθηκε ως αναπληρωτής υπουργός, ο Ιωάννης Τσιρώνης ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ ο Χριστόφορος Βερναρδάκης από αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών τοποθετήθηκε υπουργός Επικρατείας.

Δεκαπέντε τα καινούρια πρόσωπα στη νέα κυβέρνηση

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με υφυπουργό τον Στέργιο Πιτσιόρλα και ο Κώστας Γαβρόγλου τοποθετήθηκε υπουργός Παιδείας με υφυπουργούς τον Δημήτριο Μπαξεβανάκη και τον Κωνσταντίνο Ζουράρι .

Στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπουργός τοποθετήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου ενώ στο υπουργείο Οικονομικών υφυπουργός τοποθετήθηκε η Κατερίνα Παπανάτσιου.

Αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με υπουργό την Λυδία Κονιόρδου και υφυπουργό Αθλητισμού τον Γεώργιο Βασιλειάδη.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπληρωτής υπουργός τοποθετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος , στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υφυπουργός ο Νικόλαος Μαυραγάνης , στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υφυπουργός ο Νεκτάριος Σαντορινιός και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υφυπουργός ο Βασίλειος Κόκκαλης.

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ο Δημήτριος Λιάκος και υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Δημήτριος Τζανακόπουλος.

Εκτός νέας κυβέρνησης τέσσερις υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί και τέσσερις υφυπουργοί

Εκτός κυβέρνησης, ο τέως υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς, ο τέως υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ο τέως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας, ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, ο τέως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, ο τέως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης και ο τέως υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, ο υφυπουργός παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης, η υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, η υφυπουργός Υποδομών Μαρίνα Χρυσοβελώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης.


Διαβάστε Περισσότερα »

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Προνοιακά επιδόματα: Περίπου 1,9 εκ. στον ΈβροTην κατανομή ποσού ύψους 112.667.564,12 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016 προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2016 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4237/2014(ΦΕΚ 36 Α΄).

Παράλληλα με την απόφαση παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να κάνουν γνωστό στο υπουργείο Εσωτερικών έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.


Διαβάστε Περισσότερα »

Προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ ο άξονας Αλεξανδρούπολη-ΜπουργκάςΜία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στον Νίκο Καραγιάννη και το ypodomes.com o Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Θάνος Βούρδας. Μίλησε για τα έργα που ολοκληρώνονται, τη νέα γενιά έργων, τα σχέδια της ΕΡΓΟΣΕ για διασυνοριακά έργα αλλά και τα έργα που έχουν προταθεί στο Πακέτο Γιουνκέρ.
Μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΡΓΟΣΕ είναι η δρομολόγηση του άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Σβίλενγκραντ-Μπουργκάς, ενός έργου στο οποίο ποντάρουν πολύ και οι τοπικοί φορείς του Έβρου.

Όπως αναφέρει ο κ. Βούρδας, ο προσανατολισμός της ΕΡΓΟΣΕ είναι να δοθεί βαρύτητα στα διασυνοριακά έργα, δηλαδή στα έργα που κουμπώνουν με τα σιδηροδρομικά δίκτυα των γειτονικών μας χωρών και αποτελούν διέξοδο προς Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.

«Έχουμε τώρα τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Σβίλεγκραντ-Μπουργκάς. Έχουμε συμφωνήσει με τους Βούλγαρους και πιθανόν να το οριστικοποιήσουμε μέσα στο Δεκέμβριο και να διευρύνουμε τη δική μας πρόταση στο Πακέτο Γιουνκέρ και να καταθέσουμε από κοινού για να διασφαλίσουμε πιο εύκολα τους πόρους σε ένα άξονα με μεγάλη εθνική και εμπορευματική αξία και στον ενεργειακό αλλά και τον εμπορευματικό τομέα», σημειώνει ο κ. Βούρδας, υπογραμμίζοντας πως «ο προσανατολισμός είναι στους Διασυνοριακούς άξονες που μπορούν πιο εύκολα να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και από κει και πέρα να δούμε ποια κομμάτια του Περιφερειακού Δικτύου είναι βιώσιμα και μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ένα από αυτά είναι το Πάτρα-Πύργος-Κατάκολο-Ολυμπία που επίσης έχει μπει στο Πακέτο Γιουνκέρ αλλά και μικρής εμβέλειας έργα που μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με ιδιώτες όπου αυτό που θα γίνει είναι να κουμπώσουν παλιές γραμμές στο κεντρικό μας δίκτυο. Δηλαδή μικρής κλίμακας έργα με ιδιωτική χρηματοδότηση τα οποία θα εξυπηρετούν εμπορευματικές μεταφορές».

Διαβάστε Περισσότερα »

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση εξήντα δύο (62) έργων σε λιμάνια της χώραςΈγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε./2016) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) για τη χρηματοδότηση εξήντα δύο (62) έργων σε λιμάνια της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.800.000.

Συγκεκριμένα για τον Νομό Έβρου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα ακόλουθα έργα:


1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΕΡΜΩΝ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 24.800 ΕΥΡΩ

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 37.200 ΕΥΡΩ

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 39.680 ΕΥΡΩ

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 24.800 ΕΥΡΩ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση εξήντα δύο (62) έργων αποκατάστασης ζημιών, βελτίωσης της λειτουργικότητας και  αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας σε δεκάδες μικρά και μεγάλα λιμάνια όλης της χώρας.

Επενδύσεις λιμενικών έργων σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα, ασφάλειας και αποκατάστασης ζημιών, ύψους 4.800.000€ επιχορήγησε για το 2016 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ). 

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις που αποφασίστηκαν για το 2016 αφορούν στα νησιά της   Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ζακύνθου, Σκύρου, Ανάφης, Σύρου, Αίγινας, Λευκάδας, Πάτμου, Λειψών, Θάσου, Τήλου, Καλύμνου, Ρόδου, Κρήτης (Χανιά και Χερσόνησο), Ικαρίας και Φούρνων Ικαρίας. Επίσης, εγκρίθηκαν επενδύσεις σε λιμένες αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Νομού Ευβοίας, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης και Βόλου, του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας και των Δήμων Σικυωνιών, Μονεμβασιάς, Σιθωνίας, Νέας Προποντίδας, Νότιας Κυνουρίας και Καλαμάτας.

Το σύνολο του προϋπολογισμού  του ΠΔΕ της ΓΓΛΛΠΝΕ  για το 2016 ανέρχεται σε 4.800.000€ και απορροφήθηκε εξ’ ολοκλήρου με την επιλογή  εξήντα δύο (62) έργων

Βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκαν τα λιμενικά έργα είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών  με περιοριστικό προϋπολογισμό έργου που να μη ξεπερνά τις 100.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Άλλα συμπληρωματικά κριτήρια για τις επιλογές είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ΄ αποκλειστικότητα  των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράβευση της τεκμαιρόμενης δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., από φορείς που υλοποίησαν με επιτυχία προτάσεις λιμενικών έργων τα προηγούμενα έτη. Τέλος έργα που στοχεύουν στην ασφάλεια των επιβατών και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων ιεραρχήθηκαν επίσης ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει την προσπάθεια για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων  και  την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμών  κονδυλίων του Π.Δ.Ε. για τα λιμάνια, με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι διαθέσιμοι πόροι αναντίστοιχοι με αυτές. Γι’ αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η  Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, όπως και το 2015, έτσι και φέτος το 2016, επέλεξαν διαδικασία αυστηρής και σχολαστικής αξιολόγησης με τα παραπάνω αντικειμενικά,  δίκαια, και διαφανή συνδυαστικά κριτήρια απορρίπτοντας μεθόδους εξυπηρέτησης ¨κομματικών φίλων ¨, όπως συχνά  συνέβαινε στο παρελθόν.

Σημειώνεται τέλος, ότι το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλύπτει μόνο μικρής κλίμακας έργα αποκατάστασης και βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων και όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων ακόμα και των μικρής κλίμακας αναγκών. Για τούτο, από το Υπουργείο ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται και είναι σε εξέλιξη σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες για την ένταξη  λιμενικών έργων μεσαίας και μικρής κλίμακας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπέρ Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.  και Λιμενικών Ταμείων.  

Ακολουθεί το σύνολο των εγκεκριμένων έργων που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ:   7Α1Σ4653Ο7-Ξ90.


Διαβάστε Περισσότερα »