Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Απολογισμός ΣΕΕΔΔ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε υπαλλήλους με εμβάσματα στο εξωτερικό



Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν 27 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονταν άλλοι 95, εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε υπαλλήλους, οι οποίοι από το 2009 και μετά έστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ. Αυτό αναφέρει η πολυσελιδη έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), που παρέδωσε στον πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου.

Στην έκθεση του ΣΟΕΕ περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πεπραγμένα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2015 με αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν αισθητά μειωμένο σε σχέση με εκείνο του 2014 (περίπου 76%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητο.


Σε 7 περιπτώσεις, σύμφωνα με την έκθεση, μετά από άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενοι είχαν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, λόγο για τον οποίο ζητήθηκε η πειθαρχική δίωξη τους και η σχετική έκθεση διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Επιπλέον, για 4 δημοσίους λειτουργούς διαπιστώθηκε η παράλληλη άσκηση ασυμβίβαστης με τη θέση τους επιχειρηματικής δραστηριότητας και για 1 δημόσιο υπάλληλο η συμμετοχή στη διοίκηση εταιρείας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία του και ενώ η δραστηριότητα της εταιρείας αυτής έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί και κατέχει θέση ευθύνης.

Στη συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων, 2 δημόσιοι λειτουργοί και 3 δημόσιοι υπάλληλοι παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ δύο ακόμα κλήθηκαν σε απολογία, εκ των οποίων όμως ο ένας απηλλάγη από το ανώτερο μονομελές πειθαρχικό όργανο χωρίς να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε η δίωξη επισύρει ποινή ανώτερη της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του ανωτέρω μονομελούς οργάνου.

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ΣΕΕΔΔ κατά το παρελθόν έτος, από ελέγχους περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και τον εντοπισμό πόρων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, βεβαιώθηκαν οφειλόμενοι φόροι με προσαυξήσεις συνολικού ύψους 1.996.610 € και καταλογίσθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε βάρος υπαλλήλου ποσό 293.343,98 €. Επίσης, από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβλήθηκε σε υπάλληλο η ποινή της προσωρινής παύσης έξι μηνών, μετά δε από έλεγχο περιουσιακής κατάστασης που διενήργησε το ΣΕΕΔΔ και τα ευρήματα του ελέγχου, υπάλληλος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας.

Αναζήτηση ευθυνών

Από τις 462 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 84 (18,18%) από αυτές, αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός των εκθέσεων που περιλαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεματικό αντικείμενο.


Οι δείκτες παραβατικότητας είναι ενδεικτικοί και σε καμία περίπτωση δεν αποδίδουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την παραβατικότητα που διαπιστώνεται ανά θεματικό αντικείμενο ελέγχου.

Αυτό γιατί στους διενεργηθέντες ελέγχους υπεισέρχονται παράμετροι οι οποίες έχουν επιπτώσεις, κατά περίπτωση, στην αποτύπωση της παραβατικότητας (όπως ικανό πλήθος ελέγχων ανά θεματικό αντικείμενο, διενέργεια ελέγχων που αποσκοπούν στην απλούστευση διαδικασιών, αστοχίες στην αξιολόγηση των καταγγελιών για τις οποίες διενεργήθηκαν έλεγχοι, κ.α.).

Οι θεματικοί τομείς με τιμή δείκτη παραβατικότητας μεγαλύτερη εκείνης του Γενικού Δείκτη
είναι:

α) «Φυσικό Περιβάλλον» που αφορά σε ελέγχους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
β) «Δημόσια Περιουσία, Έσοδα» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για την προστασία και τη νόμιμη διαχείριση δημόσιων και δημοτικών περιουσιακών στοιχείων.
γ) «Οργάνωση, Λειτουργία Υπηρεσιών» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για την ανταπόκριση των υπηρεσιών σε αιτήματα πολιτών, σε τήρηση του ωραρίου εργασίας, στη διακρίβωση της εγκυρότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, κ.α.
δ) «Άδειες Επιχειρήσεων, Άσκησης Επαγγελμάτων» που αφορά κυρίως σε ελέγχους για τη νομιμότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου με περιπτώσεις αναζήτησης ευθυνών, ανά φορέα υπαγωγής των ελεγχθεισών υπηρεσιών.


Σχετικά με τον δείκτη παραβατικότητας ισχύει ότι αναφέρθηκε προηγουμένως.

Ο ιδιαίτερα αυξημένος δείκτης παραβατικότητας που διαπιστώνεται από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλεται ιδίως σε πράξεις ή/και παραλείψεις τόσο οργάνων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, όσο και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται, εν γένει, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τη σχετική συχνότητα αναζήτησης ευθυνών την τελευταία οκταετία (2008-2015) από τις επιθεωρήσεις/ελέγχους του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.


Από το ανωτέρω γράφημα προκύπτει ότι το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2015 με αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν αισθητά μειωμένο σε σχέση με εκείνο του 2014 (περίπου 76%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητο. Το αισθητά μειωμένο ποσοστό εκθέσεων με αναζήτηση ποινικών ευθυνών, σε σχέση με εκείνο του έτους 2014, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το έτος 2014, από ελέγχους γνησιότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών Δημοτικών Αστυνομικών, προέκυψε ικανός αριθμός υποβολής πλαστών στοιχείων.

Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμονται οι υπάλληλοι/τα όργανα της Διοίκησης για τους οποίους αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, ανά ιδιότητα και ανά υπηρεσία προέλευσης. Σημειώνεται ότι σε 23 εκθέσεις, από το σύνολο των 84, αναζητούνται μόνον ποινικές ευθύνες είτε επειδή, λόγω της ιδιότητας των οργάνων, δεν μπορεί να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες (π.χ. όργανα διοίκησης φορέων), είτε επειδή τα πειθαρχικά παραπτώματα είχαν ήδη παραγραφεί.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν σε 60 επιθεωρήσεις/ελέγχους με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και όχι στο σύνολο των 84.


Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 34% των λειτουργών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από Υπουργεία.

Πλέον του 60% των πειθαρχικά υπόλογων αφορά στην κατηγορία «Υπάλληλος», σύμφωνα πάντα με την έκθεση του ΣΟΕΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου