Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το «κράτος» της «Φιλίππου Ενώσεως»Σωρεία οικονομικών ατασθαλιών και κακοδιαχείριση προκύπτει από τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών στο φορέα με την επωνυμία «Φίλιππος Ένωσης της Ελλάδας» και φέρνει στο φως ο 105.5 στο Κόκκινο και το www.stokokkino.gr. Πρόκειται για φορέα που έχει την ανώτατη εποπτεία της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο των ιδιοκτητών αλόγων των προπονητών και των αναβατών. Αν και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν λογοδότησαν ποτέ  σε αυτούς, δεν είχε μηχανογράφηση, υπήρξε αδιαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές και οικονομική τρύπα ύψους  27 εκατ. ευρώ. 

Σωρεία οικονομικών ατασθαλιών και κακοδιαχείριση στην «Φίλιππο Ενωση της Ελλάδας» προκύπτει από τα αποτελέσματα του ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών και φέρνει στο φως σήμερα ο 105.5 στο Κόκκινο και το portal www.stokokkino.gr. Έλλειψη μηχανογράφησης, αδιαφάνεια σε οικονομικές συναλλαγές συνθέτουν το σκηνικό, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Και το κυριότερο, από τα στοιχεία προκύπτει πως ποσό ύψους 27.054.806,01 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ενώ δεν επαν-υποβλήθηκαν τα παραστατικά Χρηματικών Ενταλμάτων για έγκριση από το Ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητά τους.

Ο 105.5 στο Κόκκινο και το www.stokokkino.gr έχει στην κατοχή του το πόρισμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ατασθαλίες παρουσιάζονται και στο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως την διαδικασία των προσλήψεων, όλα τα τελευταία χρόνια. 

Η Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1926 “με τον ορισμό από το Υπουργείο Γεωργίας 24 ιδρυτικών μελών από επίλεκτους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας”. Η Φ.Ε.Ε. έχει από τότε την ανώτατη εποπτεία της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο όσων εμπλέκονται σ’ αυτές (Ιδιοκτήτες ίππων,προπονητές,αναβάτες)”, όπως αναφέρεται στην διακήρυξή της.

Βασική της αρμοδιότητα είναι η χορήγηση και η άρση αδειών λειτουργίας ιπποδρόμων στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών. Από το έτος 1938, η Φ.Ε.Ε είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Κύρια αποστολή του φορέα είναι η εποπτεία και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για την διοργάνωση και διεξαγωγή Ιπποδρομιών, επί των οποίων διεξάγεται αμοιβαίο στοίχημα, το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης του οποίου έχει ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας. Μάλιστα,μέρος των εσόδων της ΟΔΙΕ αποδίδονται στη Φίλιππο Ενωση, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις.

Ωστόσο, πέρα από αυτό υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, κάτι που φαίνεται πως δεν κάνει…
Σύμφωνα, λοιπόν, με το πόρισμα παρατηρούνται παραλείψεις και έλλειψη στοιχείων όσον αφορά στα οικονομικά, την ώρα που η διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών - σύμφωνα πάντα με το πόρισμα - αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας . Γι αυτούς τους λόγους μάλιστα η ελεγκτική ομάδα “διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων”.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία:

Ενώ από το ισχύον Π.Δ 280/96 προβλέπεται η διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών να αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Λογιστηρίου β) Υλικού και προμηθειών και γ) Διαχειρηση χρηματικού και πληρωμών, όπως προκύπτει από τον έλεγχο  τα τμήματα αυτά ουσιαστικά δεν λειτουργούν, ενώ η απάντηση της Ενωσης ανέφερε πως αυτό οφείλεται στην υστέρηση εσόδων και τις αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, η λειτουργία της ΔΟΥ δεν υποστηρίζεται από μηχανογραφικό σύστημα, με εξαίρεση την μισθοδοσία. Αυτό σημαίνει πως τα χρηματικά εντάλματα και οι επιταγές εκδίδονται χειρόγραφα, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου “σοβαρές δυσχέρειες ανακύπτουν ως προς την οικονομική παρακολούθηση του φορέα, ιδίως ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις υποχρεώσεις προς τρίτους.

Οσον αφορά στη θέση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, απλώς… βγήκε στην σύνταξη. Μετά την συνταξιοδότηση του Προϊσταμένου δεν υπήρξε αντικατάσταση παρά μόνο αναπλήρωση στα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο τμήματος λογιστηρίου. Ομως μετά και την συνταξιοδότηση του τελευταίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα ανέθεσε καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος λογιστηρίου σε τακτικό υπάλληλο με την εξουσιοδότηση μάλιστα να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές. Πάντως, κατά τον επιτόπιο έλεγχο ούτε και αυτός ο προϊστάμενος ανεβρέθει, αντίθετα διαπιστώθηκε πως στην ουσία δεν υπάρχει προϊστάμενος ενώ η “περιορισμένη πληροφόρηση” όπως αναφέρει το πόρισμα παρασχέθηκε από διοικητικούς υπαλλήλους.

Τέλος, όπως προέκυψε από τον έλεγχο δεν τηρείται Μητρώο Δεσμεύσεων ως οφείλει ο φορέας. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που εγκρίνει τις δαπάνες και έχει εξουσιοδοτήσει τον γενικό διευθυντή να αναλαμβάνει πιστώσεις και να πραγματοποιεί δαπάνες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ το μήνα (όπως προβλέπεται σχετική απόφαση). Ωστόσο, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δεν εκδίδονται, ενώ οι βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα δεν είναι αριθμημένες και δεν αναφέρουν το ύψος της αναληφθείσας πίστωσης αλλά και του υπολοίπου προς δέσμευση.

Οπως προκύπτει από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, τόσο οι βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης, όσο και τα πρακτικά παραλαβής υλικών εκδίδονται μετά την πραγματοποίηση των δαπανών, δεδομένου ότι τα τιμολόγια φέρουν πολύ προγενέστερες ημερομηνίες έκδοσης.

Παράλληλα, ο φορέας δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα -από το υπουργείο Οικονομικών - μηνιαία δελτία και δεν ενημερώνει το e-portal όπως προβλέπεται.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, δεδομένου ότι δεν τηρείται Μητρώο και δεν υπάρχει μηχανογράφηση, ο φορέας δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε να προσδιοριστούν οι συνολικές οφειλές και σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε, στις 28 Φεβρουαρίου 2015 υπήρχαν οι εξής οφειλές:

Οφειλές προς ΦΓΚ (Φορέα Γενικής Κυβέρνησης): 201.255,77
Οφειλές προς τρίτους: 15.766,44 (εκ των οποίων 10.571,24 προς το ΟΑΚΑ)
Οφειλές σε εκκρεμότητα: 764.418,61
Σύνολο: 981.440,82

Οπως προκύπτει από τον έλεγχο, σημειώνονται τα εξής:

-Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προς ΦΓΚ και συγκεκριμένα το ποσό ύψους 135.668,19 αφορά ληξιπρόθεσμα προς ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το υπόλοιπο σε μη αποδοθέντες φόρους και κρατήσεις.

-Από το συνολικό ποσό οφειλών σε εκκρεμότητα, σε δικαστική εκκρεμότητα βρίσκονται οφειλή ύψους 6.150 ευρώ σε ιδιώτη και οφειλή ύψους 757.768,61 προς το ΟΑΚΑ.

Στις συστάσεις της, η επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών που διενήργησε τον έλεγχο υπογραμμίζει τις παραλείψεις και εγκαλεί για την διόρθωσή τους. Καταλήγει υπογραμμίζοντας πως “η εποπτεύουσα αρχή να επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, ιδίως ως προς τη στελέχωση, τις χρηματικές ροές και τις σωρευμένες απαιτήσεις του από τον ΟΔΙΕ”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου